elartnet.pl prawo autorskie rozdział 1
         Tutoriale
         Faq
         Webmail Faq
         Komunikaty
         Poczta         Internet
          Dla domu
          Dla firmy
         Webhosting         Prawo
         Netykieta
USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM
I PRAWACH POKREWNYCH


Rozdział 1

Przedmiot prawa autorskiego
Art. 1.
 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

 2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

  1. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),

  2. plastyczne,

  3. fotograficzne,

  4. lutnicze,

  5. wzornictwa przemysłowego,

  6. architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne,

  7. muzyczne i słowno-muzyczne,

  8. sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne,

  9. audiowizualne (w tym filmowe).

 1. ¹Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne.

 2. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nie ukończoną.

 3. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.

Art. 2.
 1. Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego.

 2. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (prawo zależne), chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły. W przypadku baz danych spełniających cechy utworu zezwolenie twórcy jest konieczne także na sporządzenie opracowania.

 3. Twórca utworu pierwotnego może cofnąć zezwolenie, jeżeli w ciągu pięciu lat od jego udzielenia opracowanie nie zostało rozpowszechnione. Wypłacone twórcy wynagrodzenie nie podlega zwrotowi.

 4. Za opracowanie nie uważa się utworu, który powstał w wyniku inspiracji cudzym utworem.

 5. Na egzemplarzach opracowania należy wymienić twórcę i tytuł utworu pierwotnego.

Art. 3. Zbiory, antologie, wybory, bazy danych spełniające cechy utworu są przedmiotem prawa autorskiego, nawet jeżeli zawierają nie chronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter, bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworów.

Art. 4. Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:

 1. akty normatywne lub ich urzędowe projekty,

 2. urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole,

 3. opublikowane opisy patentowe lub ochronne,

 4. proste informacje prasowe.

Art. 5. Przepisy ustawy stosuje się do utworów:

 1. których twórca lub współtwórca jest obywatelem polskim lub

 1. ¹których twórca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub [pkt 1¹ stosuje się z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej]

 2. które zostały opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo równocześnie na tym terytorium i za granicą, lub

 3. które zostały opublikowane po raz pierwszy w języku polskim, lub

 4. które są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umów.

Art. 6. W rozumieniu ustawy:

 1. utworem opublikowanym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został zwielokrotniony i którego egzemplarze zostały udostępnione publicznie,

 2. opublikowaniem równoczesnym utworu jest opublikowanie utworu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w okresie trzydziestu dni od jego pierwszej publikacji,

 3. utworem rozpowszechnionym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został udostępniony publicznie,

 4. nadawaniem utworu jest jego rozpowszechnianie drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposób bezprzewodowy (naziemny lub satelitarny) lub w sposób przewodowy,

 5. reemitowaniem utworu jest jego rozpowszechnianie przez inny podmiot niż pierwotnie nadający, drogą przejmowania w całości i bez zmian programu organizacji radiowej lub telewizyjnej oraz równoczesnego i integralnego przekazywania tego programu do powszechnego odbioru,

 6. wprowadzeniem utworu do obrotu jest publiczne udostępnienie jego oryginału albo egzemplarzy drogą przeniesienia ich własności dokonanego przez uprawnionego lub za jego zgodą,

 7. najmem egzemplarzy utworu jest ich przekazanie do ograniczonego czasowo korzystania w celu bezpośredniego lub pośredniego uzyskania korzyści majątkowej,

 8. użyczeniem egzemplarzy utworu jest ich przekazanie do ograniczonego czasowo korzystania, niemające na celu bezpośredniego lub pośredniego uzyskania korzyści majątkowej,

 9. odtworzeniem utworu jest jego udostępnienie bądź przy pomocy nośników dźwięku, obrazu lub dźwięku i obrazu, na których utwór został zapisany, bądź przy pomocy urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego, w którym utwór jest nadawany.

Art. 7. Jeżeli umowy międzynarodowe, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, przewidują dalej idącą ochronę, niż to wynika z ustawy, do nie opublikowanych utworów obywateli polskich albo do utworów opublikowanych po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub równocześnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo opublikowanych po raz pierwszy w języku polskim - stosuje się postanowienia tych umów.

 rozdział 2
 do góry

Copyright ® 2002 ELART All Rights Reserved.
 1. Przedmiot prawa autorskiego

 2. Podmiot prawa autorskiego

 3. Treść prawa autorskiego

 4. Czas trwania autorskich praw majątkowych

 5. Przejście autorskich praw majątkowych

 6. Przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych

 7. Przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych

 8. Ochrona autorskich praw osobistych

 9. Ochrona autorskich praw majątkowych

 10. Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji

 11. Prawa pokrewne

 12. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

 13. Fundusz Promocji Twórczości

 14. Odpowiedzialność karna

 15. Przepisy przejściowe i końcowe

strona Firmy Elart