elartnet.pl prawo autorskie rozdział 13
         Tutoriale
         Faq
         Webmail Faq
         Komunikaty
         Poczta         Internet
          Dla domu
          Dla firmy
         Webhosting         Prawo
         Netykieta
USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM
I PRAWACH POKREWNYCH


Rozdział 13

Fundusz Promocji Twórczości
Art. 111.

 1. Tworzy się Fundusz Promocji Twórczości, zwany dalej "Funduszem".

 2. Funduszem dysponuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 3. Fundusz jest państwowym funduszem celowym nieposiadającym osobowości prawnej.
Art. 1111.
 1. Podstawą gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy, sporządzany na każdy rok budżetowy i zatwierdzany przez dysponenta Funduszu.

 2. Roczny plan finansowy określa w szczególności:

  1. przychody i wydatki,

  2. stan środków obrotowych Funduszu na początek i koniec roku budżetowego,

  3. należności i zobowiązania.

 3. Sprawozdania budżetowe z wykonania rocznego planu finansowego Funduszu sporządza się w terminach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Art. 112. Przychodami Funduszu są:
 1. wpływy określone w art. 40,

 2. wpływy określone w art. 79 ust. 2,

 3. dobrowolne wpłaty, zapisy i darowizny,

 4. inne wpływy.

Art. 113. Środki Funduszu przeznacza się na:
 1. stypendia dla twórców,

 2. pokrycie w całości lub w części kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych,

 3. pomoc socjalną dla twórców.

Art. 1141. Do wpłat, o których mowa w art. 40, stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387), z tym że uprawnienia organów podatkowych określone w tej ustawie przysługują ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Art. 114.
 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii właściwych stowarzyszeń twórców, powołuje komisję opiniującą wnioski w sprawie dofinansowania wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej, wydań dla niewidomych oraz o przyznanie stypendiów i pomocy socjalnej dla twórców.

 2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, podmioty uprawnione do występowania z wnioskiem o przyznanie środków z Funduszu oraz wymogi formalne, jakim powinien odpowiadać wniosek, uwzględniając konieczność właściwej realizacji zadań Funduszu.

 rozdział 14
 do góry

Copyright ® 2002 ELART All Rights Reserved.
 1. Przedmiot prawa autorskiego

 2. Podmiot prawa autorskiego

 3. Treść prawa autorskiego

 4. Czas trwania autorskich praw majątkowych

 5. Przejście autorskich praw majątkowych

 6. Przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych

 7. Przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych

 8. Ochrona autorskich praw osobistych

 9. Ochrona autorskich praw majątkowych

 10. Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji

 11. Prawa pokrewne

 12. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

 13. Fundusz Promocji Twórczości

 14. Odpowiedzialność karna

 15. Przepisy przejściowe i końcowe

strona Firmy Elart